Privacy Verklaring

Privacy Statement DeWilt-oso

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt DeWilt-oso in sommige gevallen uw persoonsgegevens. DeWilt-oso vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij DeWilt-oso veilig zijn en dat wij ons bij de verwerking houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft DeWilt-oso een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet wat persoonsgegevens zijn, hoe wij daarmee omgaan, welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een identificeerbaar persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld het contactformulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van DeWilt-oso bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een geanonimiseerd IP-adres.

Van wie verwerkt DeWilt-oso persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van DeWilt-oso bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van DeWilt-oso. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van samenwerkingspartners, netwerkpartners en leveranciers van DeWilt-oso.

Belangrijk: als u samenwerkingspartners, netwerkpartners of leveranciers persoonsgegevens van uw medewerkers of vrijwilligers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om de betrokkenen hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw betrokkenen geven. Zij weten zo precies hoe DeWilt-oso omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

DeWilt-oso is verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens als zij de persoonsgegevens zelf heeft verzameld en verwerkt. Als een andere partij de persoonsgegevens aanlevert is deze verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en de wijze waarop zij die aanleveren. Na ontvangst van de persoonsgegevens van een derde partij is DeWilt-oso verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens.

DeWilt-oso blijft ten allen tijde formeel-juridisch degene die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Zijn de door DeWilt-oso ontvangen persoonsgegevens tegenstrijdig met de wetgeving en niet in het belang voor of van de doelbepaling dan zal DeWilt-oso de tegenpartij hierop attenderen en de persoonsgegevens niet verder verwerken.

Waarvoor gebruikt DeWilt-oso uw persoonsgegevens?

DeWilt-oso mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

DeWilt-oso verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het kader van haar dienstverlening.

Persoonsgegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en klanten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen draagt DeWilt-oso er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij (beveiligd digitaal). Een samenwerkingspartner kan alleen ingeschakeld worden als hij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen DeWilt-oso niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. Het systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor de eigenaar van DeWilt-oso.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. DeWilt-oso beschikt over een protocol waarin opgenomen is hoe te handelen bij een eventuele datalek.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. DeWilt-oso is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor eventuele derden die door DeWilt-oso zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

DeWilt-oso bewaart uw gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

DeWilt-oso kan verplicht worden persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, bijvoorbeeld op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij een vordering van de politie. Als dat het geval is verleent DeWilt-oso haar medewerking.

Website

We gaan ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website.

Met Google Analytics worden bezoekgegevens bijgehouden zoals welke pagina’s er bezocht worden, in welke volgorde, met welk besturingssysteem en browser en vanaf welk geanonimiseerd IP adres de website wordt bezocht. Zo is te bepalen welke pagina’s populair zijn en welke niet. De statistieken worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in de website. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en wordt opgeslagen op de servers van Google. De statistieken zijn daarnaast alleen toegankelijk voor de beheerder van deze website.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer DeWilt-oso persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Informatie

Wij informeren u als wij persoonsgegevens van u verwerken en waarom dit nodig is. Over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Inzage in uw gegevens

Heeft DeWilt-oso gegevens van u vastgelegd in een dossier en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op recht op vergetelheid

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.

Recht op vergetelheid kan ook inhouden dat u uw eerdere toestemming voor het gebruik van uw gegevens, in wilt trekken. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren of om een ander gerechtvaardigd belang uw gegevens te bewaren. U verneemt dan altijd van DeWilt-oso waarom wij niet aan u verzoek kunnen voldoen.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door DeWilt-oso onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door DeWilt-oso kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer DeWilt-oso gegevens van u heeft verzameld en u wilt uw gegevens overdragen of laten overdragen naar een andere persoon of organisatie dan is dit mogelijk wanneer u ons daarom verzoekt. Het is uiteraard van belang daarbij te vermelden om welke gegevens het precies gaat en u dient hier schriftelijk toestemming voor te geven.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Contact leggen kan middels de telefoon, e-mail, brief of persoonlijk met de eigenaar van DeWilt-oso. Op de website van DeWilt-oso vindt u de contactgegevens van www.dewilt-oso.nl. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

In een aantal gevallen zullen wij aan u vragen zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement

DeWilt-oso kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 25 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt mailen naar info@dewilt-oso.nl.